• Imprimeix

Informació sobre els estudis

Què és un estudi d’opinió?

Un estudi d’opinió és el resultat de l’anàlisi de les dades obtingudes en una enquesta. El CEO realitza, d’acord amb la Llei del CEO, les enquestes electorals que pregunten sobre la intenció de vot o la valoració dels líders polítics, així com els estudis postelectorals. D’altra banda, elabora treballs que tenen per objecte l’anàlisi de les actituds i les opinions de la ciutadania, l’avaluació i el seguiment de polítiques i/o serveis de la Generalitat, així com altres treballs rellevants per a l‘acció del Govern.

Tipologia d’estudis d’opinió

Els estudis d’opinió poden ser quantitatius o qualitatius. Els primers es recullen mitjançant una enquesta que consta d’un qüestionari estructurat i que es contesta individualment. Els segons, estudis d’opinió qualitatius, poden realitzar-se de diferents formes, com pot ser mitjançant entrevistes en profunditat o grups de discussió on els participants intercanvien punts de vista i opinions sobre els temes que es plantegen a través d’un moderador.

Metodologia

Per realitzar un estudi d’opinió es fan enquestes amb mostres representatives  del conjunt de la població (l’univers) atès que no es disposen de recursos temporals, ni econòmics suficients per fer l’enquesta a tota la població. La selecció final de la mostra es realitza en base l’edat o el lloc de residència, entre d’altres i es tria completament a l’atzar

Quant als estudis quantitatius, existeixen diferents procediments de recollida de la informació mitjançant l'aplicació del qüestionari:

Enquestes telefòniques (CATI): el número de telèfon seleccionat surt a l’atzar a través d’un programa informàtic que manté en l’anonimat el propietari de la línia. La persona que respon el telèfon pot ser que no sigui finalment seleccionada per respondre l’enquesta si no s’adequa a les quotes fixades (característiques de la població que es volen representar) o a d’altres paràmetres fixats a l’estudi.

Enquestes presencials o domiciliàries (CAPI). L’entrevistador es desplaça als domicilis particulars per fer l’enquesta. Les llars se seleccionen a través de rutes aleatòries en el territori pel que la persona amb qui es contacta inicialment pot no ser la persona que es busca per entrevistar en funció de les quotes assignades. En algunes ocasions, les enquestes presencials són nominals, és a dir, es fan a individus concrets escollits a partir del cens de població (amb dades de l’Instituto Nacional de Estadística, INE o de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat).

Pel que fa als estudis qualitatius, les mostres no han de ser necessàriament representatives de la població. En aquest tipus d’estudis, el que interessa és el contingut del missatge de la persona entrevistada i no tant recollir la visió de tota la societat sobre un tema. Alguns estudis combinen una primera etapa d'enquesta telefònica i, en un segon moment, conviden alguns/es entrevistats/des a participar en una fase qualitativa de més profunditat, per exemple, un grup de discussió.

Data d'actualització:  23.11.2017