• Imprimeix

Transparència

La transparència és un dels principis que inspiren la creació del Centre d’Estudis d’Opinió i en regeixen la seva activitat, juntament amb els de rigor tècnic, objectivitat i independència i els que li són d’aplicació com a organisme autònom administratiu de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta transparència, més enllà d’inspirar tota l’activitat del Centre, es concreta en la Llei de creació del CEO,  en diferents aspectes com ara en l’obligació de difondre els resultats de l’activitat del Centre, en l’establiment d’un procediment molt acotat per tal de fer arribar les dades dels estudis d’opinió de tipus polític que s’hi elaboren als diferents grups parlamentaris, i en l’existència i gestió d’un Registre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat.

Des del 2015 el Centre dóna accés lliure a les matrius de dades dels estudis que elabora en exclusiva.

En aquest espai trobeu la informació relativa als àmbits d'actuació del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), publicada amb la finalitat de fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El contingut que contenen els diferents apartats és de caràcter permanent, està actualitzat i ordenat de la manera que resulta més comprensible i que permet un accés fàcil a les dades i a la seva reutilització.