• Imprimeix

Perfil de contractant

La Plataforma de contractació pública és el portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d'acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic.

El Centre d’Estudis d’Opinió és l’òrgan encarregat d’homologar les empreses que poden realitzar estudis d’opinió d’interès per la Generalitat, d’acord amb la normativa sobre contractació pública.

Aquesta homologació és vinculant per als departaments i organismes de la Generalitat, tal i com es preveu a l’article 19.3 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió.

L’homologació es vehicula a través de l’Acord marc de serveis per a la realització d'estudis d’opinió d’interès de la Generalitat de Catalunya.

L’acord marc vigent és l’expedient de contractació núm. CAM-01/2016. Les empreses homologades són les que consten en la Resolució del director del Centre, de 22 de maig de 2017, d'adjudicació de l'Acord marc. Les condicions són les fixades en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que el regeixen, a més de les ofertes de les empreses.

 

Acords marc anteriors

El vigent entre el 9 d'octubre de 2013 i el 9 d'octubre de 2015, expedient CAM-01/2012, fou adjudicat mitjançant Resolució del director del Centre, de 20 de juny de 2013 i la correcció d'errors de 30 de setembre de 2013 i prorrogat per Resolució del director del CEO de 30 de setembre de 2015 fins a la formalització d'un de nou o, com a màxim, durant un any. Les condicions estaven fixades en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, a més de les ofertes de les empreses.

El vigent entre el 31 de juliol de 2010 i el 19 d'agost de 2013, expedient CAM-06/2009, fou adjudicat mitjançant la Resolució del director del Centre, de 30 de juliol de 2010 i prorrogat per Resolució del director del Centre, de 20 d'agost de 2012 i les condicions estaven fixades en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

El vigent fins el 30 de juliol de 2010 fou ajudicat per Resolució del director de l'Idescat i es regia pels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, amb els preus fixats en el si de la licitació.

 

 

Data d'actualització: anual.
Format de les dades: pdf i xml.

Data d'actualització:  06.02.2018