• Imprimeix

La 2a onada de l'Òmnibus de la Generalitat de Catalunya 2017 entra al Registre d'Estudis d'Opinió

Torna
Divendres, 09 de febrer de 2018
Avui, dia 9 de febrer de 2018, ha entrat al Registre d’Estudis d’Opinió (REO) del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) la 2a onada de l’Òmnibus de la Generalitat de Catalunya 2017, d’acord amb els terminis que estableix la llei del CEO. Aquesta enquesta és una eina que el CEO posa a disposició dels diferents departaments de la Generalitat per tal d’obtenir informació demoscòpica sobre la situació actual i l’impacte de les polítiques públiques que es duen a terme des de cada àmbit de l’Administració pública.
 
Els departaments i organismes de la Generalitat tenen, de forma puntual, la necessitat de preguntar a l’opinió pública aspectes concrets de la seva gestió o sondejar futures accions de millora. Així, l’objectiu d’aquest estudi és preguntar a una mostra representativa de la població sobre els diversos temes de gestió lligats a l’acció de Govern.
 
Per a la realització d’aquesta enquesta es van dur a terme 1.200 entrevistes presencials (mètode CAPI) en el àmbit geogràfic de Catalunya, adreçada a població de 18 anys i més resident a Catalunya. L’afixació és proporcional.
 
El procediment de mostreig és estratificat per província i dimensió del municipi, amb selecció de les unitats primàries de mostreig (municipis) de forma proporcional i de les unitats últimes (individus) mitjançant quotes encreuades de lloc de naixement, sexe i edat. Per al càlcul de quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població de l’any 2015.
 
El treball de camp el va realitzar l’empresa Sigma Dos Análisis e Investigación, SL del 16 d’octubre al 9 de novembre de 2017.

El marge d’error per al conjunt de la mostra és de ±2,83 punts percentuals, per a un nivell de confiança del 95% (2 sigmes) i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%).
 
Podeu consultar l’estudi al web del CEO clicant al següent enllaç www.ceo.gencat.cat
 
Nota: Com que només va ser entrevistada una mostra de la població, tots els resultats estan subjectes a un marge d’error, la qual cosa vol dir que no totes les diferències són estadísticament significatives. Per exemple, en una qüestió on el 50% (que és l’escenari més advers en allò relatiu al marge d’error) dóna una determinada resposta, amb una mostra de 1.200, és el 95% cert que el valor “veritable” estarà dins del rang de ±2,83 punts percentuals del resultat de la mostra.
Atès que les submostres procedents dels encreuaments estaran subjectes a un marge d’error més gran, les conclusions que es puguin treure dels encreuaments que tinguin una submostra molt petita (un nombre de respostes molt baix) han de ser tractades amb precaució.